FOLAXAN – Jak funguje

FOLAXAN – jak funguje

Aktivní látky v přípravku  FOLAXAN účinně zabraňují růstu nádorových buněk, metastáz a buněčných mutací, jsou toxické (cytostatické) vůči rakovinným buňkám a nemají žádný negativní vliv na zdravé buňky. FOLAXAN je velmi účinný na všechny formy rakoviny a významně pomáhá v boji proti této nemoci. Aktivní látky v přípravku FOLAXAN potlačují vznik a růst nádorových buněk a zabraňují procesům karcinogenity.

Terapie má velmi dobré klinické výsledky u všech druhů rakoviny, přičemž nemá žádné vedlejší účinky. Je založená na selektivním vyvolání apoptózy u rakovinných buněk.

dna-research

Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti a vysoce organizovaný fyziologický mechanismus, který má za cíl zničit poškozené nebo abnormální buňky. Sebevražedný program se aktivuje například v buňkách, zasažených víry aby se útočník dál nemohl množit a nebo v situaci nenapravitelného DNA. U rakovinných buněk je tento mechanismus samozničení (apoptóza) poškozený, což má za následek nekontrolovatelné bujení buněk – stávají se “nesmrtelnými”.

Indukce (vyvolání) apoptózy (schopnost buňky odumřít v případě, že je příliš stará nebo poškozená) v nádorových buňkách je považována za klíčovou v léčbě, terapii i prevenci rakoviny. Vedle fyziologických podnětů, které přispívají k vyvolání (indukci) apoptózy existují i exogenní faktory. Velké množství přírodních látek  je považováno za schopné indukovat apoptózu v různých nádorových buňkách  lidského těla. Mnohé z těchto látek jsou přítomny v léčivých rostlinách, v různých druzích ovoce a zeleniny. Proč potřebujeme apoptotické induktory (spouštěče apoptózy)? Za běžně přijaté a uznávané metody léčby rakoviny jsou považovány chirurgický zákrok, ozařování, různé léky a chemoterapeutika, a to jak jednotlivě tak i v různých kombinacích. Rakovinná chemoterapeutika mohou často poskytnout dočasnou úlevu od příznaků, prodloužení života a někdy i vyléčit.

Úspěšná aktivní látka proti rakovině by však měla zabíjet nebo zneškodňovat pouze rakovinné buňky, aniž by docházelo k nadměrnému poškození normálních buněk. Tohoto ideálního stavu je možné dosáhnout pouze indukcí (vyvoláním) apoptózy u nádorových buněk. Životnost obou, normálních a nádorových buněk je významně ovlivněna mírou apoptózy, a proto je indukce apoptózy významným faktorem ve zvládnutí léčby a prevencí rakoviny. Syntéza takových látek je důležitý aspekt výzkumu v boji s rakovinou. Nicméně obrovské množství syntetických prací nepřispělo k vytvoření účinných prototypů takových látek. Je i nadále potřeba hledat nové prototypy ve vytvoření potenciálních chemoterapeutik.

Je příznačné, že takovými prototypy a účinnými induktory apoptózy se stávají přírodní produkty. Nedávné studie nádorových inhibičních látek rostlinného původu přinesly impozantní řadu nových struktur.  Je známo, že některé rostlinné produkty úspěšně indukuji apoptózu nádorových buněk a neovlivňují procesy v normálních buňkách.

Stává se stále více zřejmé, že apoptóza je základní způsob fungování a působení mnoha protinádorových látek, včetně ionizujícího záření, alkylačních agentů, jako je cisplatin a 1,3-bis (-chlorethyl)-1-nitrosourea (BCNU), inhibitor topoizomerázy etoposid , cytokine tumor nekrotizující faktor (TNF), taxol, a N-substituované benzamidy  jako je metoclopramide a 3-chloroprocainamide.

Apoptotická indukce je novým cílem pro inovační mechanismy ve vývoji protinádorových látek. Považuje se proto za důležité testovat apoptotické induktory z rostlin, a to buď ve formě surových extraktů  nebo jako součást z nich izolovaných komponent. Z různých studií se objevují důkazy, které naznačují, že produkty získané z rostlin, jsou užitečné jak při léčení tak i v prevenci rakoviny.

Chemopreventivní prostředky tvoří různorodou skupinu látek s různým mechanismem účinku, ale jejich konečná schopnost indukovat apoptózu představuje sjednocující koncepci mechanismu boji proti rakovině. Pochopení mechanismu působení těchto látek poskytuje užitečné informace pro jejich použití v prevenci i léčbě rakoviny.

Přípravek  FOLAXAN  je ve své podstatě  účinný rostlinný induktor apoptózy v nádorových buňkách (navrací schopnost rakovinných buněk odumírat),  obnovuje utlumenou funkci apoptózy a nádorová buňka prakticky “spáchá sebevraždu” tím, že dá buňce příkaz k autodestrukci, jinými slovy, uvede do chodu proces apoptózy, buňka odumře. Jakmile se tento proces spustí, buňka se rozpadne a její části pohltí asi za hodinu okolní buňky. Nezůstane po ni ani stopa, jako kdyby neexistovala ( na rozdíl od procesu nekróze buňky kdy vznikají při odumírání buněk  toxické látky). Důležité na tom je, že nádory se v důsledku odumírání vadných buněk rapidně zmenšují, až nakonec úplně vymizí, přitom zdravé buňky nejsou nijak zasaženy.

Aktivní látky v přípravku FOLAXAN potlačují vznik a růst nádorových buněk a zabraňují procesům karcinogenity.  Účinku potlačení růstu a zničení nádorových buněk je dosaženo modulací genů kódujících buněčný cyklus, metastázy, angiogenezi a apoptózu.

Aktivní látky v přípravku FOLAXAN potlačují aktivaci NF-κB ( skupina transkripčních faktorů, které se váží na promotory RNA polymerázy II a ovlivňují tak expresi genů důležitých pro  buněčný růst a buněčnou smrt, embryonální vývoj a další významné procesy včetně růstu nádorových buněk a metastáz) a Akt signálních drah (klíčový protein v regulaci metabolismu glukosy, prostřednictvím mTOR a p70 S6K, reguluje růst buněk, působí na buněčný cyklus), zároveň optimalizují aktivitu COX (Cyklooxygenáza – enzym, zajišťující přeměnu kyseliny arachidonové na prostaglandiny a tromboxany), ribonukleotidreduktáze(klíčový enzym syntézy DNA, katalyzující přeměnu ribonukleotidů na deoxyribonukleotidy) a GSH (Glutathion – tripeptid složený z aminokyselin kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu, uplatňující se při syntéze a opravě nukleových kyselin v organizmu, při vzniku bílkovin, prostaglandinů, transportu aminokyselin, odstraňování toxinů a karcinogenů).Navíc aktivní látky v přípravku FOLAXAN  aktivují ATM kinase signálních cest a tím efektivně zabraňují procesům karcinogeneze.

Indukce apotozy

 

UPOZORNĚNÍ: Tento server má informativní charakter. Neposkytuje návody či rady, jak postupovat v léčbě rakoviny, než je zákonem uznaná léčba. Veškeré informace a doporučení na těchto sránkách jsou výhradně určené osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy nebo farmacie.